Skip to content

Podpis elektroniczny a rozwiązanie umowy o pracę

Wielu pracowników biurowych tego roku zaczęło wykonywać swoje obowiązki zdalnie. W związku z tym komunikacja pracodawcy z pracownikami może być nieco utrudniona.

Kłopotliwe może wydawać się również dostarczenie pracownikowi rozwiązania umowy o pracę bez konieczności bezpośredniego kontaktu.

Jak można to zrobić?

Praca zdalna a rozwiązanie umowy o pracę

Formalnym wymogiem rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę jest doręczenie pracownikowi dokumentu w formie pisemnej. Przez formę pisemną rozumiemy tradycyjne, ręcznie podpisane pismo na papierze lub dokument w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Taka forma jest istotna szczególnie w momencie, gdy zgodnie z przepisami wypowiedzenie musi być uzupełnione o szczegółowe uzasadnienie zwolnienia pracownika.

Dopuszcza się również jednak możliwość poinformowania pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w inny sposób niż tylko przez dostarczenie mu podpisanego przez pracodawcę pisma. Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę:

  • ustnie, 
  • telefonicznie, 
  • pismem podpisanym niekwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
  • za pomocą faksu pisma sporządzonego przez pracodawcę, 
  • przesyłając mailowo skan pisma.  

Takie wypowiedzenie umowy o pracę, mimo że niezgodne z Kodeksem Pracy, jest skuteczne. Trzeba pamiętać jednak o tym, że upoważnia ono pracownika do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniami przewidzianymi przepisami prawa. 

DocuSign® a rozwiązanie umowy o pracę

DocuSign® wspiera wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych – zarówno elektroniczny podpis kwalifikowany, jak i elektroniczny podpis niekwalifikowany (w formie prostej oraz zaawansowanej).

Platforma do elektronicznego podpisu umożliwia dostarczenie pracownikowi podpisanego oświadczenia drogą elektroniczną. Pracownik na swój adres mailowy otrzyma link z odnośnikiem do dokumentu zawierającego warunki rozwiązania umowy.

Pracodawca może również wybrać inne rozwiązanie – podpisać dokument podpisem kwalifikowanym i przekazać pracownikowi jedynie do wglądu. System zanotuje, kiedy wypowiedzenie zostanie przeczytane przez pracownika.

10-minutowa rozmowa

Zachęcamy do sprawdzenia całej zawartości bloga i poszukania inspiracji. 

Jeżeli jednak chcesz skrócić czas swoich poszukiwań, odezwij się bezpośrednio do nas. Przedstawimy Ci wszystkie opcje, określimy wymagany budżet i zaplanujemy dalsze kroki.

Archiwum